Miten Työehtosopimuksen Normaalisitovuus Ja Yleissitovuus Eroavat Toisistansa?

Miten Työehtosopimuksen Normaalisitovuus Ja Yleissitovuus Eroavat Toisistansa
Työehtosopimuksia on kahdenlaisia: normaalisitovia ja yleissitovia, Työehtosopimuksen sitovuus vaikuttaa siihen, ketä työehtosopimus sitoo ja millä perusteilla. Normaalisitovat työehtosopimukset koskevat niitä tahoja, jotka ovat itse sitoutuneet kyseiseen työehtosopimukseen. Normaalisitova työehtosopimus sitoo

ensinnäkin niitä, jotka ovat tehneet työehtosopimuksen tai jotka ovat jälkeenpäin liittyneet siihen muiden osapuolten suostumuksella toiseksi sellaisia yhdistyksiä, jotka ovat sopimuksen tehneiden tai siihen liittyneiden yhdistysten alayhdistyksiä ja kolmanneksi niitä yksittäisiä työnantajia ja työntekijöitä, jotka ovat tai sopimuksen voimassa ollessa ovat olleet sopimukseen sidotun yhdistyksen jäseniä.

Jotta normaalisitova työehtosopimus siis olisi työnantajan tai työntekijän kannalta sitova, tulee heillä olla välitön tai välillinen yhteys työehtosopimukseen. Yhteys voi ilmetä siten, että työnantaja on ollut suoraan osapuolena työehtosopimuksen laadinnassa tai se sitoo häntä muuten, alayhdistyksen tai jäsenyyden kautta.

 • Sitovuus edellyttää joka tapauksessa, että osapuoli on jossakin vaiheessa sitoutunut noudattamaan normaalisitovat työehtosopimuksen ehtoja.
 • Normaalisitova työehtosopimus sitoo työnantajaa niin vahvasti, ettei työnantaja saa tehdä työehtosopimusta rikkovia sopimuksia edes sellaisten työntekijöiden kanssa, jotka eivät itse ole sidottuja samaan työehtosopimukseen.

Normaalisitova työehtosopimus sitoo työnantajaa aina, vaikkei se työntekijöitä sitoisikaan. Työehtosopimuksen normaalisitovuuden vaikutus kestää työehtosopimuksen voimassa olon ajan, eli ennakolta sovitun määräajan verran. Työnantaja- ja ammattiliitot pitävät huolen normaalisitovan työehtosopimuksen määräysten noudattamisesta.

 1. Normaalisitova työehtosopimus eroaa yleissitovasta niin, että se sisältää työrauhavelvoitteen, jonka mukaan työntekijät eivät saa ryhtyä lakkoon, saartoon tai muuhun vastaavaan toimenpiteeseen, kun normaalisitova työehtosopimus on voimassa.
 2. Toisin kuin yleissitova työehtosopimus, normaalisitova velvoittaa siis molempia osapuolia.

Normaalisitovan työehtosopimuksen rikkominen voi johtaa hyvityssakon maksamiseen. Hyvityssakkoa voidaan määrätä maksamaan, jos työehtosopimuksen rikkominen on tahallista tai sen asteista, ettei voida perustellusti vedota vilpittömään mieleen. Hyvityssakon määrää työtuomioistuin.
Katso täydellinen vastaus

Mikä ero Normaalisitova ja yleissitova työehtosopimus?

Työehtosopimus voi tulla työsuhteen ehdoksi joko normaalisitovuuden tai yleissitovuuden perusteella. Normaalisitovaa työehtosopimusta voisi kuvailla erityiseksi työehtosopimukseksi. Normaalisitova työehtosopimus syntyy ainoastaan silloin, jos siitä on sovittu työnantajien ja yhdistysten kesken.

Näin ollen sopimuksen tehneet osapuolet ovat sidottuja sopimuksen noudattamiseen, mutta mahdollista on myös se, että jälkeenpäin yhdytään osallisten suostumuksella jo solmittuun työehtosopimukseen. Normaalisitovaan työehtosopimukseen ovat siis sidottuja ne työnantajat ja yhdistykset, jotka ovat työehtosopimuksen tehneet tai ovat liittyneet siihen myöhemmin osallisten suostumuksella, ne rekisteröidyt yhdistykset, jotka ovat työehtosopimuksen tehneiden yhdistysten alayhdistyksiä ja ne työnantajat ja työntekijät, jotka ovat tai ovat olleet työehtosopimukseen sidotun yhdistyksen jäseniä.

Se että työnantaja on pelkästään järjestäytynyt työnantajayhdistykseen ei ole riittävä peruste työehtosopimuksen normaalisitovuudelle, vaan edellytetään että työnantajan on myös toimittava sillä alalla, jota työnantajaa järjestäytymisen puolesta sitova työehtosopimus koskee.

Hyvä esimerkki tällaisesta tilanteesta on työtuomioistuimen lausuntoasia TT:2004-25. Tapauksessa oli kyse siitä, tuliko kuorma-autoalan työehtosopimusta soveltaa säiliöautoliikennettä harjoittavassa yhtiössä sen pelkän järjestäytymisen puolesta, vaikkakaan yrityksen tosiasiallinen toiminta ei enää vastannut soveltamismääräystä.

Se että nykyään useat työnantajat ovat keskittyneet useaan itseään tai toisiaan tukevaan toimintaan, voi aiheuttaa mutkikkaita valintakysymyksiä työehtosopimuksissa. Normaalisitovuuteen liittyy kuitenkin myös tietynlaisia heijastumisvaikutuksia, joista voit tarkemmin kysyä juristeiltamme,

 • Erona yleissitovaan työehtosopimukseen on se, että normaalisitova työehtosopimus ei sido muita kuin työehtosopimuksen osapuolia.
 • Lisäksi normaalisitova työehtosopimus asettaa velvollisuuksia myös työntekijöille, koska normaalisitova työehtosopimus tuo mukanaan työrauhavelvoitteen.
 • Normaalisitovan työehtosopimuksen rikkovalle osapuolelle on mahdollista määrätä hyvityssakko.

Normaalisitovan työehtosopimuksen ehdot ovat kuitenkin yleensä vähimmäistyöehtoja, joten poikkeaminen ehdoista työntekijän eduksi on mahdollista. Normaalisitova työehtosopimus ohittaa yleissitovan työehtosopimuksen. Jos kyseessä on kaksi kilpailevaa normaalisitovaa työehtosopimusta, valitaan sovellettava työehtosopimus aikaprioriteettiperiaatteella, eli valitsemalla aikaisempi.
Katso täydellinen vastaus

Mitä tarkoitetaan Yleissitovalla työehtosopimuksella ja koska sitä noudatetaan missä laissa siitä on säädetty?

Yleissitovien työehtosopimusten tarkoituksena on järjestäytymättömien työnantajien palveluksessa työskentelevien työntekijöiden vähimmäistyöehtojen turvaaminen. Mikäli työnantaja tai työntekijä onkin järjestäytymätön, on työsuhteessa noudatettava kyseisellä alalla tai vastaavassa työssä voimassaolevan työehtosopimuksen vähimmäismääräyksiä.

 1. Samalla yleissitovuus tarkoittaa myös sitä, että kaikkien kyseisen alan työnantajien on noudatettava yleissitovaa työehtosopimusta, olivatpa he järjestäytyneitä työnantajaliittoon tai eivät.
 2. Yseessä on yksipuolinen järjestelmä, jossa työnantaja ei ole oikeutettu mihinkään vastasuoritukseen, jossa työrauhavelvollisuus ei vallitse, toisin kuin silloin kun kyseessä on normaalisitovuus, ja josta työntekijälle ei aiheudu velvoitteita.

Yleissitovassa työehtosopimuksessa lähtökohtana on sen pakottavuus, yksipuolinen velvoittavuus ja vähimmäisehtoluonne. Tätä tarkoitetaan, kun puhutaan työehtosopimuksen yleissitovuudesta. Yleissitova työehtosopimus on kyseessä silloin, kun se on valtakunnallinen ja asianomaisella alalla edustettavana pidetty.

 1. Yleissitova työehtosopimus on solmittu työnantaja- ja työntekijäliittojen välillä.
 2. Se velvoittaa ainoastaan työnantajia, jolloin sen noudattamisvelvoite on yksipuolinen.
 3. Siten yleissitovan työehtosopimuksen määräykset eivät sido työntekijöitä, vaikka he olisivat järjestäytyneitä työehtosopimuksen osapuolena olevaan työntekijäliittoon, sillä yleissitovuuden vaikutukset ulottuvat nimenomaan järjestäytymättömään työnantajaan.

Työnantajan tulee noudattaa yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä työntekijöidensä työsuhteiden vähimmäismääräyksinä alusta asti siitä huolimatta, ovatko työntekijät toistaiseksi voimassa olevassa vaiko määräaikaisessa työsopimussuhteessa. Yleissitova työehtosopimus vahvistetaan työehtosopimusten yleissitovuuden vahvistamislautakunnassa, sillä se ei ole työmarkkinajärjestöjen välisen sopimuksen automaattien seuraus.

 1. Yleissitovuuden ensimmäinen edellytys on siten sopimuksen valtakunnallisuus.
 2. Siten työehtosopimus ei saa olla alueellisesti rajattu millään tavalla.
 3. Toinen edellytys on, että sopimus on voimassa asianomaisella alalla.
 4. Olmas edellytys on työehtosopimuksen edustavana pidettävyys.
 5. Valtakunnallista työehtosopimusta voidaan pitää edustavana, kun kaikista asianomaisen alan työntekijöistä noin 50% työskentelee sellaisten työnantajien palveluksessa, jotka ovat lain mukaan sidottuja kyseiseen työehtosopimukseen.
You might be interested:  Miksi Adobe Flash Player Ei Toimi?

Kun yleissitovan työehtosopimuksen kolme edellytystä täyttyvät yhtä aikaisesti ja yleissitovuus on vahvistettu, yleissitovalla työehtosopimuksella on siinä tarkoitetulla alalla pakottava ja automaattinen vaikutus vahvistamislautakunnan tekemän päätöksen jälkeen.

 • Yleissitova työehtosopimus on voimassa yleissitovana niin kauan, kunnes vahvistamislautakunta, tai valituksen johdosta työtuomioistuin, päättää toisin.
 • Voi tulla tilanteita, joissa on kilpailevia työehtosopimuksia.
 • Normaalisitova työehtosopimus pääsääntöisesti syrjäyttää yleissitovan työehtosopimuksen.

Jos alalle ei ole vahvistettu yleissitovaa työehtosopimusta, noudatetaan työsuhteissa viimeisenä vaihtoehtona muita työsopimuslain työsuhdetta säänteleviä määräyksiä, kuten esimerkiksi työntekijälle kohtuullista vähimmäispalkkaa koskevaa säännöstä.
Katso täydellinen vastaus

Mistä tietää onko työehtosopimus yleissitova?

Sisältöjulkaisija – null Mistä saan selville pitääkö alalla, jossa työskentelen, noudattaa työehtosopimusta? Työehtosopimus Kaikkien työnantajien on noudatettava yleissitovaa työehtosopimusta, jos alalla sellainen on. Yleissitovat työehtosopimukset on listattu Finlexin säädöstietopankkiin, Takaisin edelliselle sivulle Usein kysytyt kysymykset
Katso täydellinen vastaus

Mistä löydät yleissitovat työehtosopimukset?

Normaalisitova työehtosopimus velvoittaa niitä osapuolia, jotka ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Työnantajan, joka kuuluu sopimuksen solmineeseen järjestöön, on noudatettava normaalisitovaa työehtosopimusta myös silloin, kun työntekijä ei kuulu sopimuksen solmineeseen järjestöön.

 • Työehtosopimuksen yleissitovuus tarkoittaa sitä, että myös järjestäytymättömän työnantajan on noudatettava vähintään niitä määräyksiä, joista on sovittu valtakunnallisessa, asianomaisella alalla edustavassa työehtosopimuksessa.
 • Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa päätöksellään, onko valtakunnallinen työehtosopimus yleissitova.

Finlexin sivustolla julkaistaan yleissitovat työehtosopimukset ja työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan päätökset. Lisäksi julkaistaan työmarkkinoiden keskusjärjestöjen väliset sopimukset, joiden noudattaminen työehtosopimuksen osana käy ilmi kustakin työehtosopimuksesta.
Katso täydellinen vastaus

Voiko tes olla sitova vaikka työnantaja ei kuulukaan liittoon?

TES voi sitoa kaikkia alan työnantajia tai vain liittoon kuuluvia – Työehtosopimus voi olla joko normaalisitova, yleissitova tai yrityskohtainen. Normaalisitova työehtosopimus velvoittaa ainoastaan niitä osapuolia, jotka kuuluvat työehtosopimuksen solmineeseen järjestöön tai ovat itse allekirjoittaneet sopimuksen.

Työnantaja on siis velvollinen noudattamaan työehtosopimusta, jos se kuuluu sopimuksen solmineeseen työnantajaliittoon tai on itse allekirjoittanut työehtosopimuksen. Normaalisitovaa työehtosopimusta on noudatettava kaikkiin työntekijöihin, jotka työskentelevät yrityksessä ja kuuluvat työehtosopimuksen soveltamisalaan riippumatta siitä, kuuluuko työntekijä ammattiliittoon vai ei.

Normaalisitovat työehtosopimukset voit tarkistaa ammattiliitoilta. Yleissitovat työehtosopimukset ovat työehtosopimuksia, joita työnantajan on noudatettava riippumatta siitä, onko työnantaja järjestäytynyt vai ei. Yleissitova työehtosopimus velvoittaa kaikki sopimusalalla toimivat työnantajat noudattamaan työehtosopimuksen määräyksiä kaikkiin työntekijöihinsä.

Sosiaali- ja terveysministeriön alainen yleissitovuuslautakunta vahvistaa työehtosopimuksen yleissitovuuden riippuen järjestäytyneiden työnantajien ja työntekijöiden määrästä. Yleissitovat työehtosopimukset löytyvät Oikeusministeriön verkkopalvelusta Finlexistä, Yrityskohtainen työehtosopimus koskee tiettyä yritystä.

Sopimukset neuvotellaan yleensä yhdessä mahdollisen työnantajaliiton ja yrityksen edustajan kanssa. Yrityskohtainen työehtosopimus velvoittaa vain yhden yrityksen noudattamaan sen ehtoja kaikkiin yrityksen työntekijöihin. Lähteet: Työehtosopimuslaki, Yrittäjät: Työehtosopimukset, Pam: Normaalisitova työehtosopimus, Pam: Yleissitova työehtosopimus, Pam: Yrityskohtainen työehtosopimus Lue myös: Mitä työntekijän tulee tietää palkanmaksusta? Tarkasta, ovatko tärkeimmät faktat hallussa Työaika – näin työnantaja saa teettää sinulla töitä Mikä on lomaraha? Näin lomarahan määrä lasketaan – katso esimerkki Mitä työsuhteen purkaminen tarkoittaa? Lue, milloin työntekijällä tai työnantajalla on oikeus purkuun
Katso täydellinen vastaus

Mitä tarkoittaa työehtosopimuksen yleissitovuus tai Normaalisitovuus?

Normaalisitova työehtosopimus – Palvelualojen ammattiliitto PAM Normaalisitovalla työehtosopimuksella tarkoitetaan työehtosopimusta, jota työnantaja on velvollinen noudattaman, koska se kuuluu sopimuksen solmineeseen työnantajaliittoon tai koska on neuvotellut yrityskohtaisen työehtosopimuksen ammattiliiton kanssa.

Normaalisitovan työehtosopimuksen vaihtoehto on, että työehtosopimus on yleissitova. Silloin työehtosopimusta pitää noudattaa kaikissa yrityksissä, jotka toimivat sopimuksen soveltamisalalla. Se merkitsee sitä, että kaikilla alalla töitä tekevillä työntekijöillä on samanlaiset työnteon minimiehdot. Normaalisitovaa työehtosopimusta tulee noudattaa kaikkiin niihin työntekijöihin, jotka työskentelevät yrityksessä ja kuuluvat työehtosopimuksen soveltamisalan piiriin.

: Normaalisitova työehtosopimus – Palvelualojen ammattiliitto PAM
Katso täydellinen vastaus

Mitä tarkoitetaan Yleissitovalla työehtosopimuksella ja mitä se käytännössä tarkoittaa työsopimuksen osapuolille?

Yleissitova työehtosopimus, mitä se tarkoittaa? 16.4.2021 Suomessa työehdoista eli esimerkiksi palkoista, työajoista ja lomista sovitaan suureksi osaksi työnantaja- ja työntekijäliittojen välisillä työehtosopimuksilla. Esimerkiksi minimipalkkaa ei ole laissa, vaan vähimmäispalkoista määrätään työehtosopimuksissa.

 • Työehtosopimuksen yleissitovuus tarkoittaa sitä, että alan kaikkien työnantajien on noudatettava sopimuksen määräyksiä riippumatta siitä, kuuluuko työnantaja työnantajaliittoon tai kuuluvatko hänen työntekijänsä ammattiliittoon.
 • Aikkien alalla työskentelevien on siis saatava samat edut.
 • Jos työehtosopimus ei ole yleissitova, se sitoo vain niitä työnantajia, jotka ovat joko itse solmineet sopimuksen tai ovat sopimuksen solmineen työnantajaliiton jäseniä.

Tämän vuoden tammikuussa voimassa olevista 212 työehtosopimuksesta 164 oli yleissitovia. Suomalainen järjestelmä on ainutlaatuinen, mutta yleissitovuutta muistuttavia malleja on monissa Euroopan maissa. Miten Työehtosopimuksen Normaalisitovuus Ja Yleissitovuus Eroavat Toisistansa
Katso täydellinen vastaus

Mikä on Normaalisitova työehtosopimus?

Yleissitova työehtosopimus – Työehtosopimus voi olla yleissitova tai ns. normaalisitova. Jos työehtosopimus on yleissitova, sitä on kaikkien kyseisen alan työnantajien noudatettava huolimatta siitä kuuluvatko ne työnantajaliittoon vai ei. Jos työehtosopimus ei ole yleissitova, se sitoo vain asianomaisen työalan työnantajaliittoon järjestäytyneitä työnantajia.

autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus » huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimus » sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus » yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimus » yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus » henkilöstöpalvelualan työehtosopimus (vuokratyöala) » optikoiden työehtosopimus »

Katso täydellinen vastaus

Kuka tekee yleissitovan työehtosopimuksen?

Tämä sivu on saatavilla myös viroksi, venäjäksi, liettuaksi ja puolaksi, Työlainsäädäntö luo perustan työehtojen sääntelylle työmarkkinoilla. Työntekijä- ja työnantajaliitot tekevät työ- ja virkaehtosopimuksia, joissa sovitaan työsuhteen ehdoista sovellettavaa lakia yksityiskohtaisemmin.

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta voi vahvistaa työehtosopimuksen yleissitovaksi. Yleissitovat työehtosopimukset velvoittavat myös järjestäytymättömiä eli työnantajaliittoon kuulumattomia työnantajia. Työsopimuksen ehto, joka on ristiriidassa yleissitovan työehtosopimuksen vastaavan määräyksen kanssa, on mitätön.

Suomessa on noin 160 yleissitovaa työehtosopimusta. Määrä vaihtelee hieman. Kun työnantaja haluaa tietää, mitä yleissitovaa työehtosopimusta hänen tulee noudattaa, vastaus riippuu yleensä toimialasta, jolla työnantajayritys toimii. Työnantajayrityksen toimialaa verrataan yleissitovan työehtosopimuksen soveltamisalamääräykseen.

 • Työsuojeluviranomaiset ja työmarkkinajärjestöt voivat auttaa selvittämään oikean työehtosopimuksen.
 • Työehtosopimusten lisäksi työmarkkinoiden keskusjärjestöt voivat tehdä sopimuksia työelämää koskevista asioista.
 • Sopimusten noudattaminen osana työehtosopimusta käy ilmi kustakin työehtosopimuksesta.
 • Paikallinen sopiminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työnantaja ja työntekijät voivat tehdä molempia osapuolia sitovan sopimuksen joistakin työsuhteen ehdoista.

Paikallista sopimista voidaan rajoittaa työehtosopimuksissa ja oikeat menettelytavat onkin varmistettava aina ennen sopimuksen tekemistä.
Katso täydellinen vastaus

Onko työnantajan pakko maksaa yleiskorotus?

Yleiskorotukset – työnantajan velvollisuus maksaa Yleiskorotuksista sovitaan työehtosopimuksissa. Velvollisuus yleiskorotuksen maksamiseen riippuu siis siitä, onko työnantaja johonkin työehtosopimukseen sidottu. Työnantaja voi olla sidottu työehtosopimukseen kahdella perusteella: joko työnantaja on jonkun työehtosopimuksen tehneen työnantajajärjestön jäsen, tai alalla on voimassa yleissitova työehtosopimus.

You might be interested:  Mitä Tehdä Kun Näppäimistö Ei Toimi?

Työsuhteessa noudatettava työehtosopimus tulisi olla mainittu työsopimuksessasi tai työsuhteen ehdoista annettavassa kirjallisessa selvityksessä. Työehtosopimuksessa puolestaan on määritelty joko korotusprosentti tai noudatettavat palkkataulukot. Jos työantaja ei ole työehtosopimukseen sidottu, velvollisuutta maksaa yleiskorotuksia ei yleensä ole.

Työnantaja voi kuitenkin maksaa yleiskorotuksen, vaikka mikään työehtosopimus ei työnantajaa sitoisikaan. Tämä voi perustua työnantajan noudattamaan vakiintuneeseen käytäntöön tai työnantajan omaan päätökseen. Yleiskorotuksesta voidaan sopia myös työsopimuksessa.
Katso täydellinen vastaus

Voiko työsopimus olla huonompi kuin tes?

Menettelytavat sovellettavasta työehtosopimuksesta – Paikallisen sopimisen menettelytavat määräytyvät sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesti ja ne on aina selvitettävä kyseisestä työehtosopimuksesta. Kysymys voi olla työehtosopimuksen tarkoittamasta toisin sopimisesta vain silloin, kun työehtosopimuksessa on nimenomainen määräys tai valtuutus sopia asiasta toisin tai kun sovitaan jonkin työehtosopimuksen kohdan soveltamisesta työpaikalla.

 • Työpaikoilla voidaan paikallisesti sopia työntekijän kannalta paremmista työsuhteen ehdoista, kuin mitä laki ja alaa koskeva työehtosopimus edellyttävät.
 • Paremmista ehdoista voidaan sopia myös yksittäisen työntekijän työsopimuksessa.
 • Sellaisista ehdoista, jotka ovat ristiriidassa työehtosopimuksen kanssa, ei voida sopia paikallisesti eikä työsopimuksessa.

Henkilökunnan edustaja (luottamusmies, luottamusvaltuutettu) tarvitsee aina asianosaiselta erillisen valtuutuksen, jos paikallisella sopimuksella ollaan puuttumassa yksittäisen työntekijän työsopimuksessa sovittuihin asioihin.
Katso täydellinen vastaus

Mitä tapahtuu jos yleissitovuus poistetaan?

Miksi työntekijöiden pitäisi olla huolissaan? – Työehtosopimus luo reilut pelisäännöt. Työsuhteessa työnantaja vastaa työnjohdosta ja työnantajalla on työehtojen tulkintaetuoikeus. Työnantajalla on myös tiedollinen ylivoima yrityksen toiminnasta ja taloustilanteesta.

 • Tämän vastapainona yleissitova työehtosopimus turvaa alan työntekijöille vähimmäispalkat ja -työehdot.
 • On myös tärkeää huomata, että työehtosopimus on minimi.
 • Paremmin saa sopia, Puura toteaa.
 • Solmimalla alakohtaisen työehtosopimuksen työnantajajärjestö turvaa jäsenyrityksilleen työrauhan ja vakaat olot kehittää toimintaansa.

Työehtoneuvottelujen hajottaminen yritystasolle tulee haastamaan paitsi työntekijät myös työnantajat. On aiheellista kysyä, onko tämä työelämän laadun tai yritysten menestyksen näkökulmasta perusteltua. Työehtosopimukset ja muut ajankohtaiset teemat – tilaa uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoa sähköpostiisi Heli Puura epäilee, että jos työehtosopimusten yleissitovuus katoa teknologiateollisuudesta, niin muutkin toimialat voivat seurata perässä.

 1. Jos yleissitova työehtosopimus poistuu, alalla voidaan hakea kilpailuetua heikentämällä palkkoja ja työehtoja alle työehtosopimuksen tason.
 2. Se kun ei ole enää laitonta.
 3. On todennäköistä, että tulevaisuudessa on yrityksiä, joissa ei solmita yrityskohtaista työehtosopimusta.
 4. Jos alan työehtojen yleissitovuus poistuu, on vaarana, että osalla työntekijöistä työehdot heikkenevät.

– Työnantaja voi myös rekrytoida sellaisia työntekijöitä, jotka ovat valmiita työskentelemään heikommilla työehdoilla eli toisin sanoen kilpailuttaa työntekijöitä toisiaan vastaan, Heli Puura sanoo. Mikäli ilmiö ajan myötä laajenee, työvoimakustannuksia polkevat yritykset valtaavat markkinoita ja vastuullinen työnantajapolitiikka käy vaikeaksi myös reiluille yrittäjille.
Katso täydellinen vastaus

Miten eroaa työsopimus ja työehtosopimus?

Työsuhteen solmiminen ja koeaika Työelämän perussopimus on työsopimus. Työsopimuksessa sinä ja työnantajasi sovitte työn tekemisestä ja siitä maksettavasta palkasta sekä muista eduista ja ehdoista. Sopimus velvoittaa sekä sinua että työnantajaa. Työsopimus on vapaamuotoinen.

 1. Voitte tehdä sopimuksen suullisesti, mutta on hyvä tehdä se kirjallisesti.
 2. Työsopimuksen voi tehdä myös sähköisesti.
 3. Työnantajan on annettava selvitys työsuhteen ehdoista kirjallisesti kuukauden kuluessa, jos työsopimus on tehty suullisesti.
 4. Miten työsopimus eroaa työehtosopimuksesta? Työehtosopimuksen solmivat alan työnantajaliitto ja työntekijöitä edustava ammattiliitto.

Työehtosopimus määrittelee alan vähimmäistyöehdot, kuten palkan ja työajan. Työsopimuksen solmivat työnantaja ja työntekijä. Siinä sovitaan työntekijän työsuhteen palkasta ja muista työehdoista. Työsopimuksella ei saa sopia alan työehtosopimuksen vastaisista työehdoista.

 1. Työn alkaessa voitte sopia koeajasta työnantajasi kanssa.
 2. Oeaika voi olla enintään kuusi kuukautta.
 3. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa kuitenkin olla enintään puolet työsopimuksen kestosta.
 4. Työnantaja voi pidentää koeaikaa, jos työntekijä on sen aikana ollut vähintään 30 kalenteripäivää työkyvyttömänä tai perhevapaalla.

Koeajasta on sovittava työsopimuksessa, vaikka työehtosopimuksessa olisi määräys koeajasta. Työnantajan on ilmoitettava koeajasta sinulle työsopimusta tehtäessä. Koeaikana sekä sinä että työnantajasi voitte purkaa työsopimuksen. Sopimusta ei kuitenkaan saa purkaa epäasiallisilla tai syrjivillä perusteilla, joita ovat esimerkiksi lyhytkestoinen sairaus tai raskaus.

 • Jos työsopimus puretaan koeaikana, irtisanomisaikaa ei noudateta.
 • Jos vuokratyöntekijä palkataan vuokratyösuhteen jälkeen käyttäjäyrityksen palvelukseen samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, koeajan enimmäispituudesta vähennetään aika, jonka työntekijä oli vuokrattuna käyttäjäyritykseen.
 • Atso aiheeseen liittyvät palvelut ja asiointikanavat.

: Työsuhteen solmiminen ja koeaika
Katso täydellinen vastaus

Miksi kaikilla aloilla ei ole työehtosopimusta?

Kirjanpitäjät vailla yleissitovuutta – Monilla aloilla ongelmana on se, että yritykset eivät ole järjestäytyneet yhteen työnantajaliittoon, joten ammattiliitoilla ei ole neuvottelukumppania. – Esimerkiksi kuntokeskuksissa ja monilla kauneudenhoitoon liittyvillä aloilla ei ole omaa työehtosopimusta, Rönni-Sällinen sanoo.

 1. Toimihenkilöliitto Erton Aaltonen nostaa sopimuksettomista aloista esiin kuntokeskusten lisäksi mainosalan ja pieneläinklinikat.
 2. Aaltosen mukaan kokonaan sopimuksettomien alojen lisäksi on aloja, joilla on työehtosopimus, mutta se ei ole yleissitova.
 3. Silloin työehtosopimusta noudattavat vain työnantajaliittoon kuuluvat yritykset.

Esimerkiksi taloushallintoalan työehtosopimuksen tarkoittamaa työtä, kuten kirjanpitoa tai palkanlaskentaa, tekee vajaat 10 000 ihmistä, mutta heistä vain noin puolet on työehtosopimuksen piirissä. – Näillä 5 000:lla ei siis ole työehtosopimuksen kautta tulevaa oikeutta esimerkiksi lomarahaan, Aaltonen sanoo.
Katso täydellinen vastaus

Mitä jos työnantaja ei kuulu liittoon?

Merkitse tähän työehtosopimus, jota tuella palkattavan työsuhteessa noudatetaan. Palkkatuen myöntäminen edellyttää, että työnantaja maksaa tuella palkattavalle kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaisen palkan. Jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, tuella palkattavalle on maksettava tavanomaista ja kohtuullista palkkaa.

 • Työsuojeluhallinnon verkkosivuilta www.tyosuojelu.fi voi tarkistaa vähimmäispalkkaa sekä tavanomaista ja kohtuullista palkkaa koskevaa ohjeistusta.
 • Vähimmäispalkka perustuu työehtosopimuksiin.
 • Työnantaja, joka kuuluu työehtosopimuksen tehneeseen työnantajaliittoon, noudattaa liittonsa alalle tekemää työehtosopimusta.

Työnantaja, joka ei kuulu työehtosopimuksen tehneeseen työnantajaliittoon, on velvollinen noudattamaan alan yleissitovaa työehtosopimusta. Työnantaja ei saa sopia työntekijälle huonompia etuja kuin yleissitova työehtosopimus määrää. Yleissitovat työehtosopimukset löytyvät Finlexin verkkopalvelusta kohdasta Finlex » Viranomaiset » Työehtosopimukset,

 • Tarkempia tietoja yleissitovista työehtosopimuksista saa omasta työnantaja- tai työntekijäliitosta tai aluehallintovirastoista.
 • Jos työnantaja ei kuulu työehtosopimuksen tehneeseen työnantajain yhdistykseen, eikä alalla ole häntä velvoittavaa työehtosopimusta eivätkä työnantaja ja työntekijä ole sopineet työstä maksettavasta palkasta, työnantajan on maksettava työstä tavanomaisena ja kohtuullisena pidettävää palkkaa.
You might be interested:  Miksi Kulutus On Kansantalouden Merkittävin Erä?

Jos alalla on jokin muu kuin yleissitova työehtosopimus, tavanomaisena ja kohtuullisena voidaan pitää siinä työstä määrättyä palkkaa. Jos alalla ei ole lainkaan työehtosopimusta, palkka voi perustua esimerkiksi alan järjestöjen palkkasuosituksiin.
Katso täydellinen vastaus

Voiko tes olla huonompi kuin laki?

Työsäännöt ja työehtosopimukseen perustuvat sopimukset – Työsäännöistä sovitaan yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (yt-laki) mukaisissa neuvotteluissa (yt-neuvottelut tai yhteistoimintaneuvottelut). Työsäännöt eivät saa koskaan huonontaa työntekijän lainsäädäntöön, työehtosopimukseen (tes) tai työsopimukseen perustuvia etuja.

 1. Työehtosopimuksessa (tes) on saatettu sopia, että työpaikalla voidaan poiketa jostakin työehtosopimuksen määräyksestä, esim.
 2. Lomarahan maksamisajankohdasta.
 3. Jos tällainen sopiminen on sallittua, se on selkeästi kirjattu työehtosopimukseen.
 4. Työpaikalla ei saa sopia mistä tahansa.
 5. Tarkista omasta työehtosopimuksesta, mistä asioista voidaan paikallisesti sopia toisin.

Kysymys on nimenomaan sopimisesta eikä työnantajan yksipuolisesta päätöksestä alittaa työehtosopimuksen (tes) vähimmäismääräyksiä. Jos sopimusta ei synny, noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä.
Katso täydellinen vastaus

Pitääkö työnantajalle kertoa kuuluuko liittoon?

Ammattiliittoon kuuluminen on henkilöstötietodirektiivin mukaan arkaluonteinen tieto, jota työnantajalle ei tarvitse ilmoittaa.
Katso täydellinen vastaus

Voiko työnantaja kieltää toisen työn?

Millaista työtä siis voin tehdä oman työni lisäksi? – Kun pohditaan, vahingoittaako toinen kilpaileva työ työnantajaa, otetaan huomioon työn luonne ja työntekijän asema. Mitä enemmän työsi on suorittavan tason työtä, eikä asiantuntija- tai johtotason työtä, sen todennäköisemmin saat tehdä työtä myös muille saman alan työnantajille.

Selvästi kiellettyä voi olla perustaa vaikka oman työnantajan kanssa kilpaileva yritys, joka havittelee samoja asiakkaita. Maalaisjärjelläkin ajateltuna ymmärtää, että se vahingoittaa omaa työnantajaa. Jos teet esimerkiksi kokopäiväisesti töitä, voit ottaa jaksamisesi mukaan toiselta alalta työpaikan, jota teet vapaa-ajallasi satunnaisesti.

Osa-aikatyössä saat ottaa vapaammin muita työpaikkoja. Silloin lojaaliutta omalle työnantajalle arvioidaan hieman väljemmin, koska osa-aikatyötä tekevän on saatava ansaita lisätienestiä jostain muualta. Toinen työ ei saa haitata päätyön tekemistä, eikä rasittaa muutenkaan liikaa.

Sinun on jaksettava tehdä omaa työtäsi ja esimerkiksi levättävä tarpeeksi työvuorojen välillä. Jos työnantaja huomaa sinun uupuvan, on hänen puututtava asiaan. Pääsääntöisesti saat kuitenkin tehdä vapaa-ajallasi mitä haluat. Työsopimuksessasi voi olla kirjauksia velvollisuudesta ilmoittaa työnantajalle muista sivutoimista, mutta siinä ei voida määritellä, ettet saisi tehdä mitään toista työtä.

Vinkit antoi ERTOn edunvalvontajohtaja Saara Arola. : Minulla on jo työ – saanko ottaa toisen työpaikan?
Katso täydellinen vastaus

Mikä merkitys työehtosopimuksella on työntekijälle?

Miten minä hyödyn työehtosopimuksesta? Työehtosopimus varmistaa työntekijälle lakia paremmat edut työelämään. Työehtosopimus eli tessi ja työsopimus ovat kaksi eri asiaa. Työsopimuksen neuvottelet itse työnantajasi kanssa. Työehtosopimuksen neuvottelevat puolestasi työntekijää edustava ammattiliitto ja työnantajaa edustava työnantajaliitto.
Katso täydellinen vastaus

Mitä asioita sovitaan työehtosopimuksessa?

Mikä on työehtosopimus? – Työehtosopimus on työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus työehdoista. Työehtosopimuksessa sovitaan esimerkiksi palkoista, työajoista, lomista ja muista eduista, joita sopimuksen soveltamisalalla noudatetaan.

Työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 7 §:n mukaan työnantajan on noudatettava vähintään valtakunnallisen, asianomaisen alalla edustavana pidettävän työehtosopimuksen (yleissitova työehtosopimus) määräyksiä. Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa päätöksellään, onko valtakunnallinen työehtosopimus yleissitova.

Kaikki yleissitovat työehtosopimukset on julkaistu Finlexin sivuilla täällä, Lähteet: Työsuojelu.fi, Palkkaus.fi
Katso täydellinen vastaus

Voiko työnantaja valita työehtosopimuksen?

Miten Työehtosopimuksen Normaalisitovuus Ja Yleissitovuus Eroavat Toisistansa Syksyn aikana työmarkkinoilla on keskusteltu tes-shoppailusta, eli tilanteesta, jossa työnantaja vaihtaa työpaikalla sovellettavaa työehtosopimusta saadakseen työvoimakustannuksissa säästöä tai kilpailuetua. Työnantajalla on oikeus lainsäädännön ja työehtosopimusten asettamissa rajoissa valita työpaikalla sovellettava työehtosopimus.

Työehtosopimuksen vaihtaminen on siis laillista, kunhan uuden työehtosopimuksen soveltamisalamääräys soveltuu. Työehtosopimuksen vaihtaminen on siis laillista, kunhan uuden työehtosopimuksen soveltamisalamääräys soveltuu. Lain nojalla normaalisitova työehtosopimus ohittaa yleissitovan työehtosopimuksen.

Täten alalla voi olla montakin työehtosopimusta. Yleisesti ottaen yleissitovan ja normaalisitovan työehtosopimuksen välinen etusijajärjestys toimii hyvin. Sopimusvapauden turvaaminen on tärkeää myös työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmän kehittämisen ja sopimusyhteiskunnan toimivuuden kannalta.

Suomessa on satoja työehtosopimuksia. Soveltamisalamääräykset saattavat jättää tulkinnanvaraa ja niissä on päällekkäisyyksiä, mikä mahdollistaa työnantajille valinnan vertailla työehtosopimuksia ja tehdä yksipuolisen päätöksen vaihtaa työehtosopimusta. Työnantaja voi yhdistymisvapauden turvin vaihtaa työnantajaliittoa, joka on uuden työehtosopimuksen osapuolena.

Lainsäädännössä ei ole rajoitettu tai säädetty työehtosopimuksen vaihtoon liittyvistä menettelyistä tilanteissa, joissa työnantaja vaihtaa työnantajaliittoa tai muutoin sovellettavaa työehtosopimusta. Myöskään yhteisesti sovittuja pelisääntöjä työmarkkinoilla ei tähän liittyen ole.
Katso täydellinen vastaus

Mikä on Normaalisitova työehtosopimus?

Yleissitova työehtosopimus – Työehtosopimus voi olla yleissitova tai ns. normaalisitova. Jos työehtosopimus on yleissitova, sitä on kaikkien kyseisen alan työnantajien noudatettava huolimatta siitä kuuluvatko ne työnantajaliittoon vai ei. Jos työehtosopimus ei ole yleissitova, se sitoo vain asianomaisen työalan työnantajaliittoon järjestäytyneitä työnantajia.

autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus » huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimus » sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus » yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimus » yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus » henkilöstöpalvelualan työehtosopimus (vuokratyöala) » optikoiden työehtosopimus »

Katso täydellinen vastaus

Mikä on yleissitova?

Yleissitovalla työehtosopimuksella tarkoitetaan työehtosopimusta, jota jokainen alalla toimiva työnantaja on vähimmäistasona velvollinen noudattamaan solmimissaan työsuhteissa. Työsopimuslain mukaan työnantajan on noudatettava vähintään valtakunnallisen, alalla edustavana pidettävän työehtosopimuksen (yleissitova työehtosopimus) määräyksiä.

Työsopimuslaki 55/2001 Merityösopimuslaki 756/2011

Katso täydellinen vastaus

Onko Taloushallintoalan työehtosopimus yleissitova?

Taloushallintoalaa koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen.
Katso täydellinen vastaus

Mistä tietää mikä työehtosopimus?

Tämä sivu on saatavilla myös viroksi, venäjäksi, liettuaksi ja puolaksi, Työlainsäädäntö luo perustan työehtojen sääntelylle työmarkkinoilla. Työntekijä- ja työnantajaliitot tekevät työ- ja virkaehtosopimuksia, joissa sovitaan työsuhteen ehdoista sovellettavaa lakia yksityiskohtaisemmin.

 1. Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta voi vahvistaa työehtosopimuksen yleissitovaksi.
 2. Yleissitovat työehtosopimukset velvoittavat myös järjestäytymättömiä eli työnantajaliittoon kuulumattomia työnantajia.
 3. Työsopimuksen ehto, joka on ristiriidassa yleissitovan työehtosopimuksen vastaavan määräyksen kanssa, on mitätön.

Suomessa on noin 160 yleissitovaa työehtosopimusta. Määrä vaihtelee hieman. Kun työnantaja haluaa tietää, mitä yleissitovaa työehtosopimusta hänen tulee noudattaa, vastaus riippuu yleensä toimialasta, jolla työnantajayritys toimii. Työnantajayrityksen toimialaa verrataan yleissitovan työehtosopimuksen soveltamisalamääräykseen.

Työsuojeluviranomaiset ja työmarkkinajärjestöt voivat auttaa selvittämään oikean työehtosopimuksen. Työehtosopimusten lisäksi työmarkkinoiden keskusjärjestöt voivat tehdä sopimuksia työelämää koskevista asioista. Sopimusten noudattaminen osana työehtosopimusta käy ilmi kustakin työehtosopimuksesta. Paikallinen sopiminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työnantaja ja työntekijät voivat tehdä molempia osapuolia sitovan sopimuksen joistakin työsuhteen ehdoista.

Paikallista sopimista voidaan rajoittaa työehtosopimuksissa ja oikeat menettelytavat onkin varmistettava aina ennen sopimuksen tekemistä.
Katso täydellinen vastaus