Miten Kommandiittiyhtiö Voidaan Muuttaa Avoimeksi Yhtiöksi?

Miten Kommandiittiyhtiö Voidaan Muuttaa Avoimeksi Yhtiöksi
Kommandiittiyhtiön muuttaminen avoimeksi yhtiöksi – Kommandiittiyhtiö muuttuu avoimeksi yhtiöksi, jos yhtiösopimusta muutetaan siten, ettei yhtiöön jää äänettömiä yhtiömiehiä. Jos äänetön yhtiömies tällöin jatkaa avoimen yhtiön yhtiömiehenä, hän vastaa yhtiön velvoitteista siten kuin 4 luvun 1 §:n 1 momentissa on säädetty.
Katso täydellinen vastaus

Miten avoin yhtiö muutetaan Kommandiitti yhtiöksi?

Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö voidaan muuttaa osakeyhtiöksi. Vaatimuksena on, että kaikki yhtiömiehet (myös äänettömät) allekirjoittavat muutosta koskevan sopimuksen. Yhtiömuodon muuttamisesta sovitaan kuten yhtiösopimuksen muuttamisesta. Kun yhtiömuotoa muutetaan, osakkeita voivat muutosvaiheessa saada vain yhtiömiehet.
Katso täydellinen vastaus

Kuka tekee päätökset kommandiittiyhtiö?

Kommandiittiyhtiön perustaminen ja vastuut – Kaikki yhtiömiehet allekirjoittavat yhtiön perustamissopimuksen, ja yhtiömiehenä voi olla niin luonnollisia henkilöitä kuin oikeushenkilöitäkin eli esimerkiksi yrityksiä. Kommandiittiyhtiö täytyy rekisteröidä, ja perustamisilmoituksen hinta on 240 euroa.

Yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta, tai perustaminen raukeaa (eli yhtiötä ei synny). Jos ilmoitus myöhästyy, myös perustaminen raukeaa. Kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksessa täytyy määritellä, ketkä yhtiömiehistä ovat vastuunalaisia ja ketkä äänettömiä yhtiömiehiä.

Kommandiittiyhtiön yhtiömiehet sijoittavat yhtiöön pääomapanoksen. Vastuunalainen yhtiömies voi sijoittaa panoksenaan rahaa, tavaraa tai esimerkiksi työpanoksen. Äänetön yhtiömies sijoittaa yhtiöön rahanarvoista omaisuutta. Yhtiösopimuksessa yleensä määrätään, mitä kukin sijoittaa yhtiöön panoksenaan.

 1. Äänetön yhtiömies toimii kommandiittiyhtiössä tavallaan ulkopuolisena rahoittajana tai sijoittajana.
 2. Hän sijoittaa yhtiön rahanarvoisen panoksen ja saa sille tuottoa.
 3. Hän ei kuitenkaan toimi yhtiössä, ellei siitä erikseen sovita, eikä ole vastuussa sen veloista.
 4. Vastuunalainen yhtiömies toimii yrityksessä aktiivisesti, tekee päätökset ja on myös vastuussa veloista ja sitoumuksista koko omaisuudellaan.

Kommandiittiyhtiössä vastuunalainen yhtiömies, tai yhtiömiehet, voi tehdä yksin yhtiötä koskevia päätöksiä. Äänetön yhtiömies tai -miehet ovat pääoman sijoittajia, mutta eivät osallistu päätöksentekoon. Heillä ei ole päätösvaltaa, mikäli siitä ei erikseen sovita yhtiösopimuksessa.
Katso täydellinen vastaus

Voiko osakeyhtiön muuttaa toiminimeksi?

Yksityisen osakeyhtiön ainoa osakkeenomistaja, joka asuu Euroopan talousalueella, voi jatkaa osakeyhtiön toimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana (toiminimiyrittäjänä). Osakeyhtiön Y-tunnus ei siirry yksityiselle elinkeinonharjoittajalle.
Katso täydellinen vastaus

Voiko Yritysmuotoa muuttaa?

Osakeyhtiön yritysmuodon muuttamisesta päättää yhtiökokous. Yhtiön täytyy ilmoittaa päätös kaupparekisteriin. Yritysmuodon muutos tulee voimaan, kun se merkitään kaupparekisteriin.
Katso täydellinen vastaus

Miten voi perustaa avoimen yhtiön?

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen Voit perustaa avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhden tai useamman kumppanin kanssa. Yhtiöiden perustaminen tapahtuu pääpiirteittäin samalla tavalla. Tee perustamisilmoitus kaupparekisteriin paperilomakkeella ja ilmoita yrityksenne samalla myös Verohallinnon rekistereihin.

Sinun on sijoitettava yritykseenne alkupääomaa vain, jos olet äänetön yhtiömies. Mitä ehtoja minun tulee täyttää, että voin perustaa avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön? Voit perustaa avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön vain, jos sinulla on yksi tai useampi yhtiökumppani. Avoimessa yhtiössä yhtiömiehet ovat tasavertaisia, kommandiittiyhtiössä taas ainakin yksi yhtiömiehistä on vastuunalainen ja yksi äänetön.

Ainakin yhdellä avoimen yhtiön yhtiömiehistä tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisista yhtiömiehistä tulee olla pysyvä asuinpaikka Euroopan talousalueella. Jos kukaan heistä ei asu Euroopan talousalueella, he kaikki tarvitsevat yrityksen perustamiseen,

 1. Ommandiittiyhtiön äänettömien yhtiömiesten asuinpaikalla ei ole merkitystä.
 2. Jos olet alle 18-vuotias, voit toimia yhtiömiehenä vain, jos huoltajasi tai edunvalvojasi edustaa sinua yrityksen perustamisessa ja hänellä on siihen Digi- ja väestötietoviraston lupa.
 3. Jos kuitenkin huoltajasi tai edunvalvojasi toimii itse yhtiömiehenä samassa yrityksessä, hän ei saa edustaa sinua.

Hae silloin edunvalvojan sijaista Digi- ja väestötietovirastosta tai tuomioistuimesta. Huomaa, että myös yritys tai muu yhteisö voi toimia yhtiömiehenä. Kuinka paljon tarvitsen rahaa avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön perustamiseen?

Jos olet avoimen yhtiön yhtiömies tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies, sinun ei välttämättä tarvitse sijoittaa yritykseenne lainkaan rahaa sen perustamisvaiheessa.Jos taas olet kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies, sinun tulee sijoittaa yritykseenne rahaa sen verran kuin olet sopinut yhtiösopimuksessa muiden yhtiömiesten kanssa.Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön rekisteröiminen kaupparekisteriin maksaa 240 euroa.

Vaikka yrityksen perustaminen ei ole kovin kallista, huomaa, että tarvitsette yleensä rahaa yritystoiminnan alkuhankintoihin. Varatkaa myös käyttörahaa juokseviin kuluihin vähintään 2–3 kuukauden tarpeiksi. Tarvitset rahaa myös elämiseen ennen kuin yrityksenne alkaa toiminnallaan tuottaa riittävästi.

Voit hakea TE-palveluista starttirahaa, joka turvaa toimeentuloasi yritystoimintanne alkuvaiheessa. Starttirahaa pitää aina hakea etukäteen eli ennen yrityksen perustamista. Voit tarvittaessa hakea myös lainaa esimerkiksi pankeilta tai muilta rahoituslaitoksilta. Jos yritykseltäsi puuttuu pankin edellyttämiä vakuuksia, Finnveran osittainen takaus eli alkutakaus, jonka pankki hakee puolestasi Finnveralta, voi olla ratkaisu rahoituksen järjestymiseen.

Miten perustan avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön? Tee avoimen yhtiönne tai kommandiittiyhtiönne perustamisilmoitus kaupparekisteriin paperilomakkeella. Samalla lomakkeella voit ilmoittautua myös Verohallinnon ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekistereihin.

Ilmoita yhtiö rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta, tai muuten yhtiön perustaminen raukeaa. Ilmoita perustamisilmoituksessa muun muassa yrityksenne nimivaihtoehdot, kotipaikka, toimiala ja osoitetiedot sekä yhtiömiehiin liittyvät tiedot. Liitä ilmoitukseen tarvittavat asiakirjat, kuten alkuperäinen, kaikkien yhtiömiesten allekirjoittama yhtiösopimus ja kuitti perustamisilmoituksen maksamisesta.

Y-tunnuksen saa heti, kun ilmoitus on kirjattu vireille yritys- ja yhteisötietojärjestelmään. Jos olet ilmoittanut ilmoituksessa myös sähköpostiosoitteesi, saat sähköpostiisi tiedon ilmoituksen vireille tulosta. Huomaa, että yrityksenne syntyy vasta, kun se on rekisteröity kaupparekisteriin ja saanut Y-tunnuksen, vaikka olisitte tehneet yhtiösopimuksen jo paljon aiemmin.

Jos yrityksellänne on muita edunsaajia kuin yhtiömiehiä, heidät tulee ilmoittaa kaupparekisteriin. Tee ilmoitus yritys- ja yhteisötietojärjestelmän kautta heti, kun yrityksenne on rekisteröity. Löydät kaikki perustamiseen tarvittavat lomakkeet ja asiakirjapohjat Patentti- ja rekisterihallituksen kokoamasta perustamispaketista.

Katso aiheeseen liittyvät palvelut ja asiointikanavat. : Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen
Katso täydellinen vastaus

Miten avoimen yhtiön voitto jaetaan?

Avoimen yhtiön verotus – Avoin yhtiö on verotuksessa niin sanottu elinkeinoyhtymä: yhtiön tulos jaetaan verotettavaksi yhtiömiesten tulona niiden osuuksien mukaan, jotka heillä on yhtiön tuloon. Yhtiömiesten tulo-osuudet määräytyvät yhtiösopimuksessa voiton jakamisesta sovitulla tavalla. Osa tulosta verotetaan pääoma-ja osa ansiotulona.
Katso täydellinen vastaus

Kuka vastaa kommandiittiyhtiön veloista?

Soveltamisala ja yhtiömiesten vastuu – Tätä lakia sovelletaan Suomen lain mukaan rekisteröityihin avoimiin yhtiöihin ja kommandiittiyhtiöihin, jollei muussa laissa toisin säädetä. Avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä kaksi tai useampi harjoittaa yhtiösopimuksen perusteella yhdessä elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi.

 1. Avoimen yhtiön yhtiösopimuksen osapuolet ( yhtiömiehet ) vastaavat yhtiön velvoitteista niiden täyteen määrään niin kuin omasta velastaan.
 2. Ommandiittiyhtiössä yhden tai useamman yhtiömiehen, ei kuitenkaan kaikkien, vastuuta yhtiön velvoitteista on rajoitettu yhtiösopimuksen osoittaman omaisuuspanoksen määrään.

Tässä laissa tarkoitetaan äänettömällä yhtiömiehellä kommandiittiyhtiön yhtiömiestä, jonka vastuu yhtiön velvoitteista on rajoitettu 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Vastuunalaisella yhtiömiehellä tarkoitetaan kommandiittiyhtiön muuta yhtiömiestä.
Katso täydellinen vastaus

Kuka tekee päätökset avoimessa yhtiössä?

Avoimen yhtiön päätöksentekosäännöt riippuvat pitkälti siitä, miten yhtiömiehet ne yhtiösopimukseen määrittävät. Silti pääsääntönä toimii se, että avoimessa yhtiössä päätöksenteko perustuu joko yksimielisyyteen tai sitten on yhtiömiehen itsenäisesti toteutettavissa, jopa ilman muiden yhtiömiesten hyväksyntää.

 1. Raja voidaan vetää lähtökohtaisesti siihen, onko kyseessä yhtiön toimialaan kuuluva asia vai ei.
 2. Yhtiön toimiala määritetään kaupparekisteriin yhtiön perustamisen yhteydessä.
 3. Mikäli tehtävä päätös kuuluu yhtiön toimialan piiriin, eli kyse on melko tavanomaisista liiketoimintaan liittyvistä toimenpiteistä, ei yksimielisyyttäkään vaadita, vaan yhtiömies voi tehdä tarvittavat päätökset itsenäisesti.
You might be interested:  Miksi Suomi Sai Erikoisaseman Venäjän Keisarikunnan Yhteydessä?

Lain avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä mukaan jokaisella yhtiömiehellä on oikeus itsenäisesti edustaa yhtiötä ja tehdä sitoumuksia yhtiön nimissä. Jos kuitenkin päätös liittyy muuhun kuin yhtiön toimialaan kuuluviin tavanomaisiin asioihin, niin vaatimuksena on lähtökohtaisesti yhtiömiesten yksimielisyys.

Aikkien täytyy siis hyväksyä päätös, jotta se tulisi sitovaksi. Tämä johtuu siitä, että jokainen yhtiömies vastaa tarvittaessa yhtiön velasta koko omalla omaisuudellaan, jolloin tulee jokaisella yhtiömiehellä olla myös yhtäläinen oikeus osallistua päätöksentekoon. Lähtökohtana on kuitenkin, ettei yhtiömies saa ilman toisten yhtiömiesten suostumusta ryhtyä yhtiön kannalta erityisen merkittävän sitoumuksen tekoon.

Myöskään yhtiön toimialaan tai tarkoitukseen kuulumattomaan toimenpiteeseen ei saa ryhtyä ilman kaikkien yhtiömiesten suostumusta. Toisaalta samaa ajatusta taloudellisen vastuun ja päätöksentekovallan yhdistämisestä edustaa yhtiömiehen oikeus estää muita yhtiömiehiä tekemästä sellaista päätöstä, jonka tämä kokee yhtiölle haitalliseksi.

Ielto-oikeus koskee kuitenkin lähtökohtaisesti vain yksittäisiä päätöksiä, jolloin pelkkää kielto-oikeutta käyttämällä on vaikea tehokkaasti estää esimerkiksi tietyn yhtiömiehen kaikki päätöksenteko tai vaikkapa jotakin toiminnan osa-aluetta koskeva päätöksenteko. Edellä mainittujen päätöksentekovallan rajoitusten lisäksi on mahdollista tehdä yhtiösopimukseen määräyksiä toimivallan jaosta osa-alueittain yhtiömiesten välillä.

Tällöin esimerkiksi yksi yhtiömies voi vastata markkinointiin liittyvästä päätöksenteosta, toinen taloudenhoidosta ja niin edes päin. On myös mahdollista sopia päätöksenteosta niin, että esimerkiksi enemmistön kannattama päätös tulee sovellettavaksi. Tosin yleisempää tällainen päätöksenteko on osakeyhtiössä.

Mikäli yhtiömies ylittää päätöksenteossaan sen, mihin hänellä katsottiin olevan oikeus, saattaa tämä johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen. Lain mukaan näin käy silloin, kun yhtiömies on toiminnallaan aiheuttanut yhtiölle vahinkoa ja hänen voidaan katsoa menetelleen tahallisesti tai huolimattomasti. Käytännössä huolimattomuudeksi voitaisiin luontevasti lukea yhtiömiehen piittaamattomuus yhtiön päätöksentekosäännöistä, jolloin vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen olisi erittäin todennäköistä.

Tämän vuoksi yhtiömiesten olisi usein järkevää konsultoida lakimiestä laatiessaan yhtiösopimukseen lain tahdonvaraisista päätöksentekosäännöistä poikkeavia määräyksiä.
Katso täydellinen vastaus

Kuka päättää kommandiittiyhtiön asioista?

Kommandiittiyhtiössä päätöksenteko tapahtuu yksimielisesti. Päätöksentekoon saavat lähtökohtaisesti osallistua myös äänettömät yhtiömiehet, joilla on yhtäläinen oikeus päättää yhtiön asioista samoin kuin vastuunalaisilla yhtiömiehilläkin. Yksimielisyyden vaatimuksesta ja oikeudesta osallistua päätöksentekoon voidaan poiketa, mikäli yhtiösopimuksessa on näin sovittu.

Äänettömän yhtiömiehen oikeutta osallistua päätöksentekoon saatetaan yhtiösopimuksessa rajoittaa siten, ettei päätöksen hyväksymiseen tarvita äänettömien yhtiömiesten yksimielistä suostumusta. Tämä johtuu siitä, että koska ainoastaan vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat yhtiön velasta omalla omaisuudellaan, on usein perusteltuna, että näillä on vastaavasti suurempi päätösvalta yhtiön asiassa.

Toisaalta, koska äänetön yhtiömies on kuitenkin sijoittanut pääomaansa yhtiöön, ei äänettömän yhtiömiehenkään mielipidettä ole perusteltua kokonaan sivuuttaa.
Katso täydellinen vastaus

Milloin toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi kannattaa?

Osakepääoman poistuminen alentaa kynnystä perustaa osakeyhtiö toiminimen sijasta – Osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimus poistuu heinäkuun 2019 alussa uuden lakimuutoksen myötä. Vähimmäispääoman poistamisen tavoitteena on helpottaa yritystoiminnan aloittamista ja kannustaa yrittäjyyteen sekä antaa mahdollisuus osakeyhtiön perustamiseen yhä useammalle aloittavalle yrittäjälle.
Katso täydellinen vastaus

Voiko osakeyhtiön nimen muuttaa?

Ilmoita yrityksen uusi nimi viivytyksettä kaupparekisteriin. Ilmoittamasi tiedot päivittyvät YTJ-yrityshakuun ja Virre-tietopalveluun rekisteröinnin jälkeen.

Siirry YTJ-yrityshakuun. Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen Siirry Virre-tietopalveluun.

Emme suosittele uuden nimen käyttöönottoa ennen rekisteröintiä. Yrityksen ilmoittamaa nimeä ei aina hyväksytä, vaan sitä voi joutua muuttamaan. Nimeä ei siis kannata painattaa esimerkiksi kyltteihin, mainoksiin ja lomakkeisiin ennen kuin se on rekisteröity kaupparekisteriin. Voit nopeuttaa ilmoituksen käsittelyä antamalla nimivaihtoehtoja. Lue lisää nimivaihtoehdoista ja nimen suunnittelusta.
Katso täydellinen vastaus

Kenellä on vastuu osakeyhtiön?

Oikeushenkilöllisyys ja osakkeenomistajan rajoitettu vastuu – Osakeyhtiö on osakkeenomistajistaan erillinen oikeushenkilö, joka syntyy rekisteröimisellä. Osakkeenomistajat eivät vastaa henkilökohtaisesti yhtiön velvoitteista. Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrätä osakkeenomistajan velvollisuudesta suorittaa erityisiä maksuja yhtiölle.
Katso täydellinen vastaus

Kumpi parempi toiminimi vai osakeyhtiö?

Elätätkö vain itsesi vai onko tarkoituksena kasvaa? – Osakeyhtiö on paras yritysmuoto kasvuhakuisen liiketoiminnan aloittamiseen, sillä toiminimiin verrattuna oy-muoto mahdollistaa huomattavasti sutjakammin uusien osakkaiden tai rahoittajien mukaantulon.
Katso täydellinen vastaus

Miten yritysmuodon vaihtaminen tapahtuu?

Yritysmuodon vaihtaminen Yritysmuodon vaihtaminen on mahdollista. Riippuen muutettavan yrityksen muodosta ja mihin muotoon yritys muutetaan, tulee sovellettavaksi eri lainsäädännön vaatimukset. Jokaiselle yritysmuodolle on oma lakinsa, joiden perusteella yhtiö perustetaan ja joissa on säädetty yhtiömuodon muuttamisesta.

omistajien asemaan, velkavastuuseen, vakuuksiin ja verotukseen.

Pääsääntönä voidaan pitää, että yhtiön yhtiöoikeudellinen identiteetti, eli yhtiön oikeushenkilöllisyys, pysyy samana yritysmuodon muutoksesta huolimatta. Verotuksessa erityisesti on huomioitava se, että muuttunut yritys katsottaisiin verotuksessa jatkuvaksi yritykseksi, jolloin se voisi hyödyntää muun muassa aiemman yritysmuodon aikaiset verovähennykset omassa verotuksessaan.

Yritysmuodon muutos vaikuttaa siis myös yhtiön verotukseen. Tärkeä edellytys sille, ettei veroseuraamuksia aiheudu, on etteivät omistussuhteet yrityksessä olennaisesti muutu. Jotta veroseuraamuksia ei syntyisi, edellytetään siis, että yritystä voidaan toimintamuodon muutoksesta huolimatta edelleen pitää samana yrityksenä.

Jos esimerkiksi yksityinen elinkeinoharjoittaja jatkaa toimintaansa osakeyhtiön muodossa pitää elinkeinotoiminnan identtisyys säilyä toimintamuodon muutoksesta huolimatta. Jos tämä identtisyys ei säily, katsotaan verotuksessa, että yksityisen elinkeinoharjoittajan toiminta on lopetettu.

 • Tällöin katsotaan, että osakeyhtiö on erillinen verovelvollinen, jolloin osakeyhtiötä ja toimintaansa lopettamassa olevaa yksityistä elinkeinoharjoittajaa myös verotetaan erikseen.
 • Osakeyhtiötä ei voi ilman veroseuraamuksia muuttaa toiseksi yritysmuodoksi, vaan yritysmuodon muutokset johtavat siihen, että osakeyhtiö purkautuu verotuksessa.

Osuuskunta taas voidaan muuttaa esimerkiksi osakeyhtiöksi ilman että sitä tarvitsee purkaa. Näin ollen on tärkeää pitää mielessä kaikki ne seuraukset jotka yritysmuodon vaihtamisesta voi seurata. Yritysmuodon suunnitteleminen ja eri vaihtoehtojen punnintaan on hyvä käyttää aikaa, sillä yritysmuodon muuttamisessa keskeistä olisi se, että muutos olisi yrityksen kannalta parempi vaihtoehto.

 • Jatkuvan yrityksen kannalta ei ole toivottavaa, jos yhtiön taloudellinen tilanne tai kilpailukyky huononisi muuten kuin tilapäisesti muutoksen seurauksena.
 • Esimerkkeinä yhtiön omistajien asemaan vaikuttavasta yritysmuodon muutoksesta on avoimen yhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi.
 • Avoimessa yhtiössä (Ay) keskeisenä seikkana on, että yhtiömiehet, jotka ovat yhtiön omistajia, ovat henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön velvoitteista, erityisesti sen veloista.

Osakeyhtiössä (Oy) taas osakkeenomistajat eivät pääsääntöisesti vastaa osakeyhtiön veloista. Kun Ay muutetaan Oy:ksi, eivät Ay:n yhtiömiehet vapaudu veloista, ellei velkoja tähän suostu tai erityisesti passiivisuuden perusteella osoita, että velkoja suostuu Ay:n yhtiömiesten muuttuneeseen velkavastuuseen.

Keskeistä on myös Ay:n varallisuuden siirtäminen osakeyhtiöön apporttiomaisuutena, ja sen oikein suorittaminen. Yhtiömiesten on myös laadittava asiakirja, jossa he kirjoittavat osakeyhtiölain mukaisen yhtiöjärjestyksen ja täyttävät muut tarvittavat osakeyhtiölain vaatimukset, jotta muutos saadaan rekisteröidyksi kaupparekisteriin.

Yhtiön muuttaminen voi myös edellyttää kaikkien yhtiömiesten suostumusta muutokselle. On myös huolehdittava vero-oikeudellisesta jatkuvuudesta, jotta osakeyhtiö voisi hyödyntää avoimen yhtiön aikaiset verovähennykset ja muut veroedut. Käytännössä muutos tapahtuu muuttamalla voimassaolevaa yhtiösopimusta, joka edellyttää yksimielistä päätöstä.

Lisäksi muutoksesta pitää ilmoittaa kaupparekisteriin. Usein yritysmuoto vaihtuu yksityisestä elinkeinonharjoittajasta osakeyhtiöksi. Tämä on tavallista, kun liiketoiminta laajenee ja kasvaa, jolloin toiminnan jatkaminen osakeyhtiönä voi olla järkevää. Osakeyhtiö on muun muassa riskienhallinnan kannalta parempi vaihtoehto, sillä osakeyhtiössä osakkeenomistaja ei ole henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen veloista.

Näin ollen taloudellisen vastuun kasvaessa kannatta yksityisen elinkeinonharjoittajan miettiä yritysmuodon vaihtamista. Yleensä yritysmuodon muutos ei aiheuta seurauksia yrityksen työntekijöille. Jos yhtiön identtisyys ei säily, esimerkiksi siksi koska entinen yhtiö puretaan, aiheutuu siitä seurauksia vanhan yhtiön työntekijöiden työsuhteille.

Tämä kannattaa ottaa huomioon yhtiömuodon vaihtamista mietittäessä. Yritysmuotoja ovat muun muassa avoin yhtiö (Ay), kommandiittiyhtiö (Ky), osuuskunta, osakeyhtiö (Oy) ja julkinen osakeyhtiö (Oyj). Yritysmuotona on myös yksityinen elinkeinonharjoittaja. Yritysmuotoa voidaan muuttaa näiden yritysmuotojen välillä.

You might be interested:  Miksi Päiväunien Jälkeen On Kuin Krapulassa?

On myös harvinaisempia eurooppayhtiöitä. Keskeistä eri yritysmuotojen muuttamisen välillä on aiemmin mainittujen yritysmuodon vaikutusten huomioiminen omistajien asemaan, velkavastuuseen, vakuuksiin ja verotukseen. Yritysmuodon muuttamisen suunnitteluun ja sen päättämiseen, mihin yhtiömuotoon yhtiö muutetaan tulisi käyttää aikaa, jotta saataisiin yrityksen ja omistajien kannalta paras mahdollinen ratkaisu.

Yhtiömuodon muuttamisella olisi myös hyvä olla liiketoiminnallinen peruste, joka johtaisi muutoksen myötä parempaan taloudelliseen tai liiketoiminnalliseen tilanteeseen. Näin olen yritysmuotoa ei kannata lähteä muuttamaan vain verotuksellisista syistä. Lopuksi on hyvä huomata, että on myös tilanteita, joissa yritys muuttuu ilman omistajien tahtoa.

Esimerkiksi avoin yhtiö ei voi toimia pitkään yhden yhtiömiehen voimin vaan tietyn ajan kuluessa, avoin yhtiö muuttuu yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi, jos hän jatkaa elinkeinonharjoittamista yksin. Tämä on seurausta siitä, että avoimessa yhtiössä on oltava vähintään kaksi yhtiömiestä.
Katso täydellinen vastaus

Voiko olla Tmi ja Oy?

Miten toiminimi muutetaan osakeyhtiöksi? – Kun toiminimiyrittäjä haluaa jatkaa toimintaansa osakeyhtiömuodossa, yritysmuodon muutos toteutetaan perustamalla uusi yritys. Perustettava osakeyhtiö saa itselleen oman Y-tunnuksen. Heinäkuusta 2019 alkaen osakeyhtiön perustamiseen ei ole enää vaadittu 2500 euron pakollista alkupääomaa.

 • toiminimiyrityksen nimi pitää joko muuttaa tai
 • toiminimi on poistettava kaupparekisteristä tai
 • toiminimi on lopetettava kokonaan samassa yhteydessä oy:n perustamisen kanssa.

Uuden osakeyhtiön nimeen pitää kuitenkin muistaa sisällyttää yritysmuodon tunnus eli sana osakeyhtiö tai sen lyhenne oy. Toiminimen lopettamisesta voit lukea lisää erillisestä artikkelista linkin takaa. Yleensä toiminnan jatkaminen osakeyhtiönä sujuu kohtalaisen yksinkertaisesti.

 1. verotuksessa ja kirjanpidossa noudatetaan jatkuvuuden periaatetta ja
 2. yrityksen identtisyys säilyy.

Toiminimiyrittäjän on lisäksi merkittävä itse kaikki uuden osakeyhtiönsä osakkeet. Toisin sanoen: uuden oy:n on aluksi oltava yhden miehen yritys, mutta uusia omistajia voi toki ottaa mukaan myöhemmin. Jatkuvuuden periaatteen noudattaminen tarkoittaa verotuksen osalta sitä, että toiminimen liiketoiminnan varat ja velat siirretään uuteen osakeyhtiöön saman toiminnan varoiksi ja veloiksi samoissa arvoissa.
Katso täydellinen vastaus

Kuka päättää avoimen yhtiön asioista?

YRITYSTOIMINTA – Avoin yhtiö Avoin yhtiö on vähintään kahden yleensä tasavertaisen yhtiökumppanin yhteinen yritys, jossa kaikki osakkaat voivat toimia yhtiön puolesta ja päättää sen asioista. Avoimen yhtiön osakkaat voivat olla sekä luonnollisia henkilöitä, että oikeushenkilöitä eli muita yrityksiä tai yhteisöjä.
Katso täydellinen vastaus

Kuka voi omistaa avoimen yhtiön?

Yhtiömiehet omistavat avoimen yhtiön Avoimessa yhtiössä kaksi tai useampi yhtiömiestä harjoittavat kirjallisen yhtiösopimuksen perusteella elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Avoimen yhtiön omistajia ovat nämä yhtiömiehet yhdessä.

Avoimella yhtiöllä pitää olla vähintään kaksi yhtiömiestä omistajina. Avoimella yhtiöllä ei voi olla muita omistajia kuin yhtiömiehiä. Omistajan vastuu Avoimen yhtiön omistajat ovat aina vastuunalaisia yhtiömiehiä. Yhtiömiesten vastuunalaisuus tarkoittaa sitä, että heille kuuluu henkilökohtainen vastuu yhtiön velvoitteista.

Henkilökohtainen vastuu on rajatonta eli avoimen yhtiön omistaja vastaa yhtiön velvoitteista niiden täyteen määrään saakka koko henkilökohtaisella omaisuudellaan. Vastuu on lisäksi yhtiömiesten kesken yhteisvastuullista, mikä tarkoittaa sitä, että jos joku avoimen yhtiön omistajista ei itse kykene maksamaan yhtiöstä johtuvia velkojaan, velkojalla on oikeus periä velka kokonaisuudessaan ja suoraan muilta avoimen yhtiön omistajilta.

Velan maksaneelle yhtiömiehelle syntyy kuitenkin takautumisoikeus maksamaansa summaan. Takautumisoikeuden nojalla yhtiömies voi periä maksamansa summan takaisin velalliselta. Yhtiömiesten henkilökohtaista vastuuta yhtiön velvoitteista ei voida kiertää yhtiömiesten sopimuksella, koska yhtiömiehen vastuu perustuu lakiin.

Tämän vuoksi kannattaa aina harkita kenen kanssa avoimen yhtiön perustaa. Omistajan oikeudet Avoimen yhtiön omistajuus tuo henkilökohtaisen vastuun lisäksi pääsääntöisesti oikeuden hoitaa yhtiön asioita. Oikeuden nojalla avoimen yhtiön omistaja voi hoitaa yhtiön asioita ilman toisen omistajan myötävaikutusta.
Katso täydellinen vastaus

Miten yhtiömies voi vaatia avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön purkamista?

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön purkaminen Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön purkaminen onnistuu yhtiömiesten keskinäisellä sopimuksella, jos he kaikki ovat lopettamisesta samaa mieltä. Jos yhteisymmärrystä ei synny eikä yhtiöosuuksien lunastaminen onnistu, yhtiö saattaa päätyä selvitystilaan.

 • Vastuunalainen yhtiömies voi vaatia yhtiön purkamista, jos hänellä on siihen hyväksyttävä peruste.
 • Miten voin purkaa avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön, jos kaikki yhtiömiehet ovat samaa mieltä sen lopettamisesta? Jos kaikki yhtiömiehet ovat samaa mieltä yhtiön lopettamisesta, voitte purkaa sen yhteisellä sopimuksella.

Maksa yhtiön velat ja jaa sen varat yhtiömiesten kesken. Jos kyseessä on kommandiittiyhtiö, huolehdi siitä, että äänettömät yhtiömiehet saavat oman osuutensa ennen vastuunalaisia yhtiömiehiä. Äänettömät yhtiömiehet eivät nimittäin ole henkilökohtaisessa vastuussa yhtiöstä.

 1. Laadi talousasioiden selvityksen jälkeen lopputilitys.
 2. Siitä ilmenee muun muassa, miten yhtiön omaisuus on jaettu.
 3. Toimita lopputilitys kaikille yhtiömiehille.
 4. Tee ilmoitus yhtiön lopettamisesta kaupparekisteriin.
 5. Jos kaikki yhtiömiehet ovat allekirjoittaneet lopettamisilmoituksen, pelkkä ilmoituksen tekeminen riittää.

Jos allekirjoittajana on vain yksi yhtiömies, liitä ilmoitukseen kaikkien yhtiömiesten allekirjoittama sopimus yhtiön lopettamisesta. Mitä tapahtuu, jos en pääse muiden yhtiömiesten kanssa sopimukseen avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön lopettamisesta? Yhtiömiehet eivät aina ole samaa mieltä avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön lopettamisesta.

Tällöin muut yhtiömiehet voivat lunastaa lopettamista haluavan yhtiöosuudet. Jos siitäkään ei päästä yksimielisyyteen, yhtiömiehet voivat purkaa yhtiön selvitysmenettelyllä. Ennen selvitysmenettelyä kaikkien yhtiömiesten tulee saada tieto, millä perusteella yhtiö aiotaan purkaa. Selvitysmenettelyssä selvitysmiehenä voi toimia yksi tai useampi yhtiömies.

Selvitysmies tekee kaupparekisteriin ilmoituksen selvitystilasta ja selvitysmiehistä. Hän myös hakee tuomioistuimesta julkisen haasteen. Siinä velkojia kehotetaan ilmoittamaan saatavansa määräpäivään mennessä. Selvitysmies muuttaa yhtiön omaisuuden rahaksi ja maksaa velat ja muut maksut.

Jos raha ei riitä, vastuunalaiset yhtiömiehet maksavat loput omista varoistaan. Jos taas rahaa jää yli, selvitysmies jakaa sen yhtiömiehille. Lopuksi selvitysmies tekee lopputilityksen. Hän myös ilmoittaa yhtiön lopettamisesta kaupparekisteriin ja Verohallinnolle. Missä tilanteissa avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö voi purkautua? Jos olet avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies, voit vaatia yhtiön purkamista seuraavissa tilanteissa: Yhtiö voi purkautua myös, jos yhtiömiesten lukumäärä vähenee yhteen eikä nouse vuoden kuluessa.

Myös voi purkaa yhtiön. Patentti- ja rekisterihallitus voi poistaa yhtiön kaupparekisteristä, jos Mitä muita asioita minun tulee ottaa huomioon, kun olen purkamassa avointa yhtiötä tai kommandiittiyhtiötä? Yhtiömiehet voivat sopia yhtiön purkamisen käytännöistä jo,

 • Toimi tällöin yhtiön lopettamisessa ensisijaisesti sopimuksen mukaisesti.
 • Jos yhtiöllä on yrityskiinnityksiä eli rahoituksen vakuudeksi pantattua omaisuutta, kuoleta ne ennen lopettamisilmoituksen tekemistä.
 • Voit myös siirtää kiinnitykset toiselle yritykselle.
 • Vaikka yritystoiminta olisikin jo loppunut.

Huolehdi esimerkiksi vuosittaisesta veroilmoituksesta, arvonlisäveroista ja työnantajasuorituksista. Hae tarvittaessa muutosta ennakkoveroon, jotta et maksa veroja liikaa tai liian vähän. Varaudu yhtiön lopettamisesta aiheutuviin veroseuraamuksiin. Voit myös vaatia Verohallinnolta tulontasausta.
Katso täydellinen vastaus

Miten avoimen yhtiön voitonjako määräytyy?

Kannanotto – Avoimen yhtiön voitonjako 1.1.2016 alkaen Avoimen yhtiön tulo jaetaan verotettavaksi yhtiömiesten tulona rekisteröidyn yhtiösopimuksen voitonjakomääräyksen mukaisesti. Mikäli rekisteröidyssä yhtiösopimuksessa ei ole voitonjakomääräystä, noudatetaan verotuksessa avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain voitonjakoa koskevia säännöksiä.

 1. Yhtiösopimuksen voitonjakomääräyksen ei tarvitse olla tyhjentävä, vaan siinä voidaan esimerkiksi sopia voitonjaon periaatteista siten, että tarkempi jako jää tehtäväksi vuosittain näiden periaatteiden mukaisesti, tai viitata erilliseen osakassopimukseen.
 2. Yhtiömiesten on voitonjaosta päätettäessä noudatettava rekisteröityä yhtiösopimuksen määräystä.

Pelkästään yhtiömiesten yksimielisellä päätöksellä ei voida poiketa rekisteröidyn yhtiösopimuksen määräyksestä siten, että yksimielinen päätös otettaisiin huomioon verotuksessa. Jos yhtiösopimuksen määräyksestä halutaan poiketa verotuksessa, on rekisteröitävä uuden voitonjakomääräyksen sisältävä yhtiösopimus tai yhtiösopimuksen muuttamista koskeva päätös.

 1. Yhtiömiesten keskinäisten suhteiden tarkentamiseksi voidaan laatia yhtiösopimuksesta erillinen osakassopimus (hallituksen esitys 17/2015).
 2. AKYL:stä poikkeaminen avoimen yhtiön tulon verotuksessa edellyttää kuitenkin rekisteröidyn yhtiösopimuksen määräystä.
 3. Jos yhtiösopimuksessa on määrätty voitonjaosta siten, että määräys jättää vuosittaista harkinnanvaraa, voidaan tarkemmat määräykset voitonjaosta sopia esimerkiksi osakassopimuksella.
You might be interested:  Miksi Koiran Selkää Ei Saa Kastella Helteellä?

Siirtymäaikana avoimen yhtiön tulo jaetaan verotettavaksi yhtiömiesten tulona seuraavien periaatteiden mukaisesti:

Jos rekisteröidyssä yhtiösopimuksessa on voitonjakomääräys ja voitonjako tapahtuu tämän mukaisesti, sovelletaan voitonjaossa rekisteröityä yhtiösopimuksen määräystä. Jos rekisteröidyssä yhtiösopimuksessa on voitonjakomääräys, jota on muutettu ennen 1.1.2016 mutta muutosta ei ole rekisteröity, sovelletaan tätä muutosta 31.12.2020 asti. Jos muutosta ei rekisteröidä siirtymäaikana, jaetaan voitto siirtymäajan jälkeen rekisteröidyn yhtiösopimuksen voitonjakomääräyksen mukaisesti. Jos rekisteröidyssä yhtiösopimuksessa on voitonjakomääräys, jota on muutettu 1.1.2016 tai sen jälkeen, sovelletaan muutettua voitonjakomääräystä muutossopimuksen allekirjoituspäivästä lähtien, jos muutos on merkitty kaupparekisteriin. Ellei muutosta ole rekisteröity, sovelletaan viimeksi voimassa olleen yhtiösopimuksen voitonjakomääräystä. Jos rekisteröidyssä yhtiösopimuksessa ei ole voitonjakomääräystä, mutta yhtiösopimukseen on lisätty ennen 1.1.2016 voitonjakomääräys, jota ei ole kuitenkaan rekisteröity, sovelletaan tätä muutosta 31.12.2020 asti. Jos muutosta ei rekisteröidä siirtymäaikana, jaetaan voitto siirtymäajan jälkeen AKYL:n mukaisesti. Jos rekisteröidyssä yhtiösopimuksessa ei ole voitonjakomääräystä, mutta yhtiösopimukseen on lisätty voitonjakomääräys 1.1.2016 tai sen jälkeen, sovelletaan lisättyä voitonjakomääräystä muutossopimuksen allekirjoituspäivästä lähtien, jos muutos on merkitty kaupparekisteriin. Ellei muutosta ole rekisteröity, sovelletaan AKYL:n voitonjakoa koskevia säännöksiä.

Kommandiittiyhtiön voitonjako 1.1.2016 alkaen Kommandiittiyhtiön tulo jaetaan verotettavaksi yhtiömiesten tulona yhtiösopimuksen tai muun sopimuksen voitonjakomääräyksen mukaisesti. Mikäli yhtiösopimuksessa tai muussa sopimuksessa ei ole sovittu voitonjaosta, noudatetaan avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 7 luvun 4 §:n voitonjakoa koskevaa säännöstä. AKYL 7 luvun 4 §:n voitonjakoa koskevasta olettamasäännöksestä voidaan 1.1.2016 voimaantulleen lakimuutoksen jälkeenkin poiketa verotuksessa myös muun sopimuksen kuin rekisteröidyn yhtiösopimuksen määräyksen nojalla. Tämän vuoksi yhtiösopimuksen rekisteröimisellä ei ole samanlaista merkitystä kommandiittiyhtiön tulon jakamiseen yhtiömiesten verotuksessa kuin avoimen yhtiön tulon jakamiseen yhtiömiesten verotuksessa. Tulo jaetaan verotettavaksi yhtiömiesten kesken siten kuin yhtiömiehet ovat sopineet kommandiittiyhtiön voitonjaosta yhtiösopimuksessa tai muussa sopimuksessa. johtava veroasiantuntija Sami Varonen johtava veroasiantuntija Kirsi Tuunala Sivu on viimeksi päivitetty 3.7.2017

Katso täydellinen vastaus

Miten avoimen yhtiön tuottamaa voittoa verotetaan?

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tulolähteen tulos jaetaan yhtiömiehille verotettavaksi tulo-osuuksina. Tulo-osuus jaetaan verotettavaksi yhtiömiehen pääomatulona ja/tai ansiotulona sen mukaisesti mikä on ollut yhtiömiehen osuus yhtymän edellisen verovuoden nettovarallisuuteen.
Katso täydellinen vastaus

Kenellä on päätösvalta avoimen yhtiön?

Avoin yhtiö (Ay) ja kommandiittiyhtiö (Ky) ovat henkilöyhtiöitä, joihin liittyy käsite yhtiömies. Kommandiittiyhtiössä on vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies sekä vähintään yksi äänetön yhtiömies, jolla ei ole taloudellista vastuuta mutta ei myöskään päätösvaltaa.

 • Avoimessa yhtiössä yhtiömiehet vastaavat henkilökohtaisesti yhtiön veloista ja velvoitteista sekä omasta että muiden yhtiömiesten puolesta, mutta he kaikki voivat myös tehdä vapaasti päätöksiä ja sitoumuksia.
 • Luottamuksen pitää olla todella suuri, koska vastuu on aina yhteinen.
 • Enties tämän takia varsin monet avoimet yhtiöt ovat pieniä perheyrityksiä.

Lainsäädäntö mahdollistaa näissä yhtiömuodoissa yhtiön sisäisen hallinnon ja valtasuhteiden vapaan toteuttamisen. Ellei asiasta ole toisin päätetty, voivat kaikki yhtiömiehet tehdä päätöksiä firman puolesta yksin, mikä nopeuttaa toimintaa mutta on samalla myös erittäin iso riski.

 1. Yhtiössä työskentelevälle yhtiömiehelle voidaan maksaa palkkaa, ja myös niin kutsutut yksityisotot ovat mahdollisia.
 2. Tähän liittyy vastaavasti se huono puoli, että yhtiömies on aina vastuussa myös toisten yhtiömiesten tekemistä sitoumuksista.
 3. Jokainen yhtiömies vastaa yhtiön veloista henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Kommandiittiyhtiön perustaminen: https://yrityksen-perustaminen.net/kommandiittiyhtio/ Avoimen yhtiön perustaminen: https://yrityksen-perustaminen.net/avoin-yhtio/ Kommandiittiyhtiön äänettömän yhtiömiehen vastuu yhtiön velasta: https://www.minilex.fi/a/kommandiittiyhti%C3%B6n-%C3%A4%C3%A4nett%C3%B6m%C3%A4n-yhti%C3%B6miehen-vastuu-yhti%C3%B6n-velasta Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1988/19880389
Katso täydellinen vastaus

Miten avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö eroavat toisistaan?

Soveltamisala ja yhtiömiesten vastuu – Tätä lakia sovelletaan Suomen lain mukaan rekisteröityihin avoimiin yhtiöihin ja kommandiittiyhtiöihin, jollei muussa laissa toisin säädetä. Avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä kaksi tai useampi harjoittaa yhtiösopimuksen perusteella yhdessä elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi.

Avoimen yhtiön yhtiösopimuksen osapuolet ( yhtiömiehet ) vastaavat yhtiön velvoitteista niiden täyteen määrään niin kuin omasta velastaan. Kommandiittiyhtiössä yhden tai useamman yhtiömiehen, ei kuitenkaan kaikkien, vastuuta yhtiön velvoitteista on rajoitettu yhtiösopimuksen osoittaman omaisuuspanoksen määrään.

Tässä laissa tarkoitetaan äänettömällä yhtiömiehellä kommandiittiyhtiön yhtiömiestä, jonka vastuu yhtiön velvoitteista on rajoitettu 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Vastuunalaisella yhtiömiehellä tarkoitetaan kommandiittiyhtiön muuta yhtiömiestä.
Katso täydellinen vastaus

Millä tavalla varojen nosto ja voitonjako tapahtuu avoimessa yhtiössä?

» Lakipuhelin neuvoo – Soita 0600 12 450 » – Varojen nostoa ja voitonjakoa koskevat säännöt ovat erilaisia avoimen yhtiön osalta verrattuna muihin yritysmuotoihin. Henkilöyhtiöiden eli avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön varojenjako poikkeaa muista yhtiömuodoista siten, että yhtiömiehillä on oikeus jakaa yhtiön varat milloin tahansa itselleen.

Yhtiömiehet voivat siis nostaa yhtiön kassasta itselleen varoja ja ottaa ne omaan käyttöönsä. Tällaista oikeutta ei muissa yhtiömuodoissa ole. Tällainen oikeus on toisaalta ymmärrettävä, sillä henkilöyhtiöiden yhtiömiehet vastaavat yhtiön velvoitteista koko henkilökohtaisella omaisuudellaan. Jos varoja on nostettu enemmän kuin mitä yhtiöön on sijoitettu, on yhtiön pääoma negatiivinen.

Negatiivisen pääoman tilanteissa yhtiömiehet ovat itse vastuussa yhtiön velvoitteista omilla henkilökohtaisilla säästöillään. Henkilöyhtiössä voittoa on mahdollista jakaa, mikäli viimeksi päättyneeltä tilikaudelta on syntynyt voittoa. Ennen voitonjakoa tulee yhtiön tuloksesta vähentää yhtiölle aiheutuneet kulut, työntekijöille ja yhtiömiehille maksettavat palkat ja muut menot.

Oska avoimen yhtiön sääntely on Suomen lain mukaan pitkälti tahdonvaltaista, voivat yhtiömiehet keskenään pitkälti sopia siitä, kuinka voittovarat jaetaan yhtiömiesten kesken. Mikäli menettely etenee lain mukaan, tällöin voiton jakaminen tapahtuu siten, että tilikauden voitosta suoritetaan yhtiömiehelle ensin korkolain mukainen korko hänen tilikauden alkaessa jäljellä olleelle panokselleen.

Tämän jälkeen jaetaan loppuosa voitosta yhtiömiesten kesken tasan. Tappio jaetaan yhtiömiesten kesken tasan. Lisäksi on säädetty, että näitä yhtiömiehille tulevia jako-osuuksia voitonjaossa voidaan sovitella, mikäli tasajako on tapauksessa kohtuuton. Mikäli varojen jakaminen avoimessa yhtiössä herättää lisäkysymyksiä tai haluatte kuulla lisää voitonjakomahdollisuuksista, asia kannattaa varmistaa lakipuhelimestamme.
Katso täydellinen vastaus

Kenellä on päätösvalta avoimessa yhtiössä?

Päätösvalta avoimessa yhtiössä on kaikilla yhdessä sekä jokaisella erikseen. Jokaisella yhtiömiehellä on siis oikeus hoitaa yhtiön asioita myös itsenäisesti ilman toisten yhtiömiesten myötävaikutusta. Tämä oikeus ei kuitenkaan ole absoluuttinen, sillä yhtiömiehen oikeutta hoitaa itsenäisesti yhtiön asioita rajoittaa vastuunalaisilla yhtiömiehillä oleva kielto-oikeus.

 • Ielto-oikeus tarkoittaa sitä, että yhtiömiehellä on oikeus kieltää toista yhtiömiestä ryhtymästä aikomaansa toimenpiteeseen.
 • Ielto-oikeus on ainoastaan sellaisilla yhtiömiehillä, joilla on oikeus hallinnoida yhtiötä.
 • Äänettömällä yhtiömiehellä ei siis ole kielto-oikeutta, ellei siitä ole erikseen määrätty.

Kielto-oikeutta ei lisäksi ole sellaisissa asioissa, joista on yhtiösopimuksen mukaisesti päätetty yhtiömiesten kokouksessa. Kielto-oikeus voi kohdistua vain yksittäiseen toimenpiteeseen, ei yhtiömiehen toimintaan yleensä. Jos kyseessä on toimenpide, joka on yhtiön toimialaan tai tarkoitukseen kuulumaton, tarvitaan kuitenkin pääsääntöisesti kaikkien yhtiömiesten suostumus.

Jos johonkin toimenpiteeseen yhtiösopimuksen mukaan vaaditaan useamman kuin yhden yhtiömiehen suostumus, mutta joku heistä on sairauden tai poissaolon vuoksi estynyt antamasta suostumustaan, yhtiömies saa suorittaa toimen siinä tapauksessa, että se on kiireellinen ja yhtiön oikeuden turvaamiseksi tai sitä uhkaavan vahingon torjumiseksi välttämätön.

Jokaisella yhtiömiehellä on oikeus edustaa yhtiötä sen toimialaan kuuluvissa asioissa. Tätä oikeutta voidaan kuitenkin yhtiösopimuksessa muokata siten, että oikeus edustaa yhtiötä on esimerkiksi kahdella yhtiömiehellä yhdessä taikka siten, että oikeus edustaa yhtiötä poistetaan yhdeltä tai useammalta yhtiömieheltä.
Katso täydellinen vastaus

Kuka päättää yrityksen asioista avoin yhtiö?

YRITYSTOIMINTA – Avoin yhtiö Avoin yhtiö on vähintään kahden yleensä tasavertaisen yhtiökumppanin yhteinen yritys, jossa kaikki osakkaat voivat toimia yhtiön puolesta ja päättää sen asioista. Avoimen yhtiön osakkaat voivat olla sekä luonnollisia henkilöitä, että oikeushenkilöitä eli muita yrityksiä tai yhteisöjä.
Katso täydellinen vastaus